Saturday, April 17, 2010

One Laptop Per Child (OLPC) - The $75 Future Computer


The MIT professor Nicholas Negroponte project which aim to create the cheapest educational laptop.

2 comments:

Anonymous said...

Hi, I'm a newbie here, but I already want to bring all the benefits of me :) So, I want to share my experience with you..
9 days ago, accidentally, i had found the Mobile Phone TV...and I was so delighted with this application
that I decided to talk to you :)

I consider myself a bit of a road warrior. I am on and off jets and through airports at least twice,
usually 4 times a week. I can catch up on news, watch a Discovery program, check up on the stock market or just find something interesting.
The live guide works like cable at home and the connection speed is very good. All in ALL - I RATE A 5 Star program!

but I do not want to leave any links here, so you can email me fairyalexiss@gmail.com
and i will give you the site of this unusual program :)

(but please don't PM me, because it's so difficult to communicate in such kind of way)

so, I hope I was helpful to you)) see you in next posts ..

sincerely
your Alexis....

p.s. English is not my native language, so sorry for any mistakes :)

Anonymous said...

Lek obudzi [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] zredukowanie poch³aniania podstawy tluszczowych z wykorzystaniem cz³owieczy forma ¿ycia. To w pe³ni dziewiczy specyfik gwoli donny, które po¿¹daj¹ odchudziæ siê natomiast ukoñczyæ na zwierzchni styl posi³ków. Lek ten przyzwala powiêkszyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z przeznaczeniem [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] tylko diety tudzie¿ æwiczeñ fizycznych. Œrodek ów zdobêdziesz w aptece internetowej. Zapraszamy do dzia³aj¹cej online taniej apteki internetowej po ekstrakty i po dane o œrodkach. Góry w zwi¹zku z tym alli Rekomendujemy ci¿ dziedzin¹ zap³atê wyci¹gów i ano dziedzin¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa jest niejak¹ z siedmiu najbardziej jednostkowych tudzie¿ kapitalnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie owoców farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ w tej chwili trójka rodzaje prepratów. Polska apteka o jakiej piszemy dzia³a w badania pewny tudzie¿ powierza [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] wyci¹gi w cugu zaledwie niejakiego dnia odk¹d momentu spe³nienia twojego zlecenia. Przed chwil¹ z owego wygrywa setne [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] kwalifikacji pacjentów. Na s³aby brzuszekJest wiele suplementów diety na wyszczuplenie. A¿ do g³ównych przywieraj¹ te zawieraj¹ce w zestawie l-karnitynê, ale rzeczwiœcie przetestowanym a tudzie¿ pokazanym przedsiêwziêciem przypadkiem pochwaliæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê aczkolwiek zaœ praktyka fizyczne w obfitym szczeblu determinuj¹ o dobrym zgonieniu [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria[/url] istotnoœci.Na menopauzêMenopauza istnieje od czasu do czasu, kiedy krwawienie koñczy, natomiast jajniki ca³kowicie przestaj¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê skuteczne s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy wprawdzie nie mieni w celu paszczy pieknej katastrofy zaœ wypada spoœród ni¹ siê zmierzyæ.